Liv före livet
Helen Wambach
Larson (1990)
In Collection
#3730
0*
Reinkarnation
Softcover 9151401541
Sweden  Swedish
Två års vetenskaplig forskning ligger bakom den rapport som presenteras i den här boken. Wambachrapporten består i huvudsak av intervjusvar samt analyser och kommentarer till det framtagna undersökningsmaterialet. Dr Helen Wambach försatte sina försökspersoner - 750 stycken - i djup hypnos och ställde under hypnosen en rad frågor angående deras upplevelser före, under och strax efter födelsen. Omedelbart efter uppvaknandet ur hypnosen besvarade försökspersonerna skriftligen en rad frågor. Efter att ha läst dessa gripande rapporter om bländande ljus, fysisk och psykisk kyla, omild behandling etc. i förlossningsrummen, får man hoppas att ansvariga läkare ser till att nyfödda i framtiden får möta den här världen under vänligare och kärleksfullare betingelser. Wambachrapporten borde verkligen göras tillgänglig för alla som yrkesmässigt har med förlossningar och nyfödda att göra. Helt naturligt har även blivande föräldrar stor nytta av att ta del av den. Nio av tio försökspersoner uppgav att de inte hade knutits till sin blivande kropp (fostret) förrän i sjätte månaden av graviditeten. Även därefter hade många "gått ut och in" i fostret. En majoritet hade över huvud taget inte varit medvetna om fostret förrän alldeles innan de skulle födas. Nio av tio försökspersoner uppgav att de i tidigare liv hade känt personer (mor, far etc.) som står dem nära i det nuvarande livet. Dr Wambach: "Mina försökspersoner berättar alla samma historia. Vi kommer tillbaka med samma människor, fast i varierande förhållanden till varandra. Vi återföds, men inte bara tillsammans med dem vi älskar, utan också med dem vi hatar och är rädda för. Först när vi enbart känner medkänsla och tillgivenhet, befrias vi från nödvändigheten att leva om och om igen med samma individer – vilka också är tvungna att leva med oss." Åtta av tio försökspersoner berättade, att de själva hade bestämt sig för att låta sig återfödas. Men endast tre av dem hade gjort det med någon större entusiasm. De övriga fem gjorde det mest av pliktkänsla, eftersom de insåg att de behövde vissa erfarenheter som endast kunde fås på det fysiska planet. Sju av tio försökspersoner hade valt att leva sina liv under andra hälften av 1900-talet av ett bestämt skäl: "Jag valde denna period eftersom den är det stora uppvaknandets tid." Svaren tyder på att många av försökspersonerna i förväg varit medvetna om att denna tid skulle föra med sig stora omvälvningar på jorden och markera början av en ny utvecklingsfas för det mänskliga medvetandet. Helen Wambach är fil. dr. i psykologi och verksam i USA. Hon har arbetat i tjugo år som praktiserande psykoterapeut och tio år som universitetslärare. Men hon kände sig efterhand mer och mer otillfredsställd med den psykologiska forskningens frågeställningar och metoder. "De gängse psykologiska teorierna föreföll mig alltmer ytliga och ointressanta," säger hon. Wambachrapporten är en sann guldgruva för var och en som i likhet med författaren vill vidga vyerna och perspektiven genom att skaffa sig nya inblickar och insikter i fundamentala sammanhang vid jordelivets början.

Credits
Translator Carl G. Liungman
Product Details
No. of Pages 189
Height x Width 220 x 150  mm
Original Title Life Before Life
Original Country USA
Original Language English
Original Publication Year 1979
Personal Details
Read It Yes (2012)
Store Bokbörsen
Purchase Price 80.00 kr
Purchase Date 2012-10-03
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 70