Svenska i kontrast - Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
Roger Källström
Studentlitteratur (2012)
In Collection
#3808
8*
Andraspråksundervisning, Språk
Softcover 9789144055732
Sweden  Swedish
För den som har svenska som modersmål kan förstås svenskans struktur uppfattas som enkel och självklar. Men vilka egenheter har svenskan om man i stället skulle försöka se språket utifrån, med nya ögon? Kan det rentav vara så, att den som ska lära sig svenska som sitt andraspråk ser svenskan som ett svårt och exotiskt språk?

"Svenska i kontrast" tar upp grammatiska strukturer i svenska samt fjorton andra språk som är vanliga förstaspråk i Sverige i dag. Genom systematiska språkjämförelser och språktypologiska förklaringar belyser författaren svenskan och dess egenheter i ljuset av hur andra språk är beskaffade. Sådana kunskaper är särskilt viktiga för den som i sin undervisning måste kunna göra korrekta analyser av andraspråkselevernas språkliga färdigheter och stötta dem i deras språkutveckling på ett genomtänkt sätt.

Boken vänder sig till lärarstudenter i svenska och svenska som andraspråk. Den fungerar även utmärkt som uppslagsbok för den som behöver veta mer om sina elevers förstaspråk och få grepp om sådant i svenskans grammatik som kan vara särskilt svårfångat för dem.
Product Details
No. of Pages 221
Height x Width 230 x 175  mm
Original Publication Year 2012
Personal Details
Read It Yes (2015-05-07)
Store AdLibris
Purchase Price 303.00 kr
Purchase Date 2013-01-25
Tags #2015#